Wspól­nie gra­nie na kana­pie. W jakie gry możesz zagrać w lokal­nym try­bie mul­ti­player?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Wspól­nie gra­nie na kana­pie. W jakie gry możesz zagrać w lokal­nym try­bie mul­ti­player?

Czym są gry LAN i w co grać w lokalnym trybie multiplayer? Jak zorganizować LAN party i sprawić, by granie stało się bardziej emocjonujące niż kiedykolwiek wcześniej?

Gamingowa rewolucja lat 90.

W dru­giej poło­wie lat 90. tryb lokalnego mul­ti­playera pozwo­lił na koope­ra­cję gra­czy rywa­li­zu­ją­cych na kom­pu­te­rach połą­czo­nych ze sobą sie­cią LAN (Lokal Arena Network) oraz kon­so­lach połą­czo­nych kablem. Moż­li­wość gra­nia za pomocą tego trybu prze­nio­sła rywa­li­za­cję na wyż­szy poziom. 

Triumfy świę­ciły „Call of Duty”, „Half-Life”, „Coun­ter-Strike”. W te klasyki gatunków grano w kafej­kach inter­ne­to­wych i w miejscach pracy. Po spełnieniu zawodowych obowiązków do czer­wo­no­ści rozpalał graczy „Quake”, „Doom” czy „Wol­fen­stein”. Zwolennicy konsol siedząc wygodnie na kanapie, grali w „Tek­kena”, „FIFA” czy „Gran Turi­smo”. 

Choć rywa­li­za­cja online zastąpiła tryb grania LAN, to nie został on zapomniany. Wciąż ma wielu zwolenników. LAN par­ty to im­prezy pozwalające na bliskość fizyczną z grającymi. Sprawiają, że inte­rak­cje i emo­cje towa­rzy­szące tym spo­tka­niom tworzą niezapomnianą atmosferę. Trudno ją uchwy­cić poprzez kame­rki inter­ne­to­we i słuchawki z mikrofonem. 

No dobra, ale w co grać? 

Jeżeli myślisz o spró­bo­wa­niu takiej rywa­li­za­cji, by poczuć emo­cje dru­giej osoby, sie­dzącej obok Cie­bie, to naj­lep­sze do tego będą gry typu FPP, FPS, RTS, a także tytuły spor­towe jak „FIFA”. Co prawda musisz poświę­cić czas, aby zna­leźć naprawdę dobre tytuły, ale nie zra­żaj się, atmos­fera, jaką prze­ży­jesz, jest tego warta. 

„Civi­li­za­tion IV” to naj­lep­sza turowa gra stra­te­giczna, w którą grać może jed­no­cze­śnie 6 osób. Rozwijasz cywilizację sam lub w przymierzu z innymi gra­czami albo pod­po­rząd­ko­wu­jesz sobie te, które wybrali Twoi przeciwnicy. Dłu­gość gry zależy od tak­tyki, jaką przyjmą gra­cze. Może trwać przez wiele godzin, jeżeli warun­kiem zwy­cię­stwa jest osią­gnięcie naj­wyż­szego poziomu roz­woju wg wybra­nych kry­te­riów, lub skończyć się prędko, zakoń­czona szybką wojną. 

„Mine­cra­ft” – jeden z naj­bar­dziej kaso­wych tytu­łów gier PC wszech cza­sów. Wybie­rz tryb Survi­val, a będziesz z przy­ja­ciółmi zapew­niać zasoby do budowy budyn­ków, utrzy­mywać przy życiu posta­cie, odna­jdować loka­li­za­cje i zwyciężać wro­gów. Jeżeli chcesz budować z nie­ogra­ni­czo­nymi zaso­bami i bez konieczności walki o prze­trwa­nie wybierz tryb Creative. Twoja wyobraź­nia i brak gra­wi­ta­cji pozwolą Ci realizować najśmielsze pomysły.

Czas na kla­sykę gatunku FPS – „Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Offen­sive”. Zostań ter­ro­ry­stą lub koman­do­sem, pro­wa­dź otwartą walkę, pory­waj lub odbi­jaj zakład­ni­ków, ochra­niaj strefę deto­na­cji przed podło­że­niem bomby. W grę możesz grać nawet z 32 oso­bami. Roz­grywki „CS: GO” to wciąż jeden z naj­chęt­niej oglą­da­nych e-spor­tów. 

Czym jest LAN Party i jak je zorganizować?

LAN party to po prostu spotkanie z przyjaciółmi i wspólne granie w tytuły, które wybierzecie do rozgrywki. Gra­nie w try­bie LAN wzmac­nia więzi mię­dzy ludźmi, pozwala grać z tymi, któ­rych znasz i lubisz. Warto więc przy­go­to­wać się dobrze do orga­ni­za­cji takiej imprezy. 

Dobrą zabawę i mnó­stwo emo­cji masz zagwa­ran­to­wane. Wciąż organizuje się tur­nieje gro­ma­dzące setki uczest­ni­ków i tysiące widzów. Twoje LAN party może być równie dobre, jak nie lepsze. 

Chcąc zorganizować taką imprezę, przy­go­tuj się na roz­wią­za­nie pro­ble­mów logi­stycz­nych i technicznych. Sprawdź, czy będziesz miał wystar­cza­jącą ilość miej­sca, aby pomie­ścić wszyst­kich gra­czy, czy będą mieli gdzie i na czym usiąść. Rozwiąż pro­blemy tech­niczne zwią­zane z kon­fi­gu­ra­cją har­dware i software, prze­łącz­ni­kiem sie­cio­wym, route­rem, hostem i udo­stęp­nia­niem pli­ków. Zad­baj o oka­blo­wa­nie, prze­dłu­ża­cze, listwy prze­pię­ciowe, kable Ether­netu. 

Teraz już tylko usiądź wygodnie w fotelu i uruchom ulubioną grę. 

Dobrej zabawy. 

Gry typu LAN są dostępne na kom­pu­tery PC, Mac, sys­temy Linux, kon­sole Sony PlaySta­tion i Xbox. Dostępne są również na plat­for­mie STEAM.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*