Mana­ger haseł – pomoc­nik w zapa­mię­ty­wa­niu

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Mana­ger haseł – pomoc­nik w zapa­mię­ty­wa­niu

Dlaczego powinieneś zacząć używać managera haseł? W czym Ci pomoże? Jakie są podstawowe różnice między dostępnymi na rynku aplikacjami?

Dlaczego w ogóle potrzebujesz managera haseł?

Według FBI pro­blem prze­stęp­czo­ści inter­ne­to­wej od początku pan­de­mii wzrósł o 400 pro­cent. Więk­szość z nas wciąż nie zabez­pie­cza hasłem nawet dostępu do swo­jego kom­pu­tera. Dziś potrzeba dba­nia o swoje dane wrażliwe stała się jesz­cze bar­dziej paląca. Bądź więc świa­dom kon­se­kwen­cji, jakie wyni­kać mogą z Two­jej aktyw­no­ści w sieci i dbaj cyfrową inte­li­gen­cję. 

Choć zapi­sy­wa­nie haseł na kart­kach czy posia­da­nie przeznaczonego dla nich arku­sza w Excelu nie jest bez­pieczne, wciąż więk­szość ludzi sto­suje wła­śnie te metody ich zapa­mię­ty­wa­nia. Pro­ste hasła, któ­rych uży­wasz, można bez trudu odgad­nąć, a jeśli dodat­kowo uży­wasz ich do logo­wa­nia na więk­szo­ści swoich kont, gdy dosta­ną się w nie­po­wo­łane ręce, mogą stać się źró­dłem nie­ma­łych pro­blemów. 

Bez­piecz­nym spo­so­bem prze­cho­wy­wa­nia haseł wydaje się wła­sna pamięć. Wśród orto­dok­syj­nych użyt­kow­ni­ków inter­netu ten sposób jest uwa­żany za najlepszy. Jeżeli kie­dy­kol­wiek po powro­cie z peł­nych przy­gód waka­cji sie­dzia­łeś przed kom­pu­te­rem, sta­ra­jąc się przypomnieć hasło logowania, ta opcja z pewnością nie jest dla Ciebie… Odpowiedz sobie sam, czy zapamiętasz wszystkie hasła, jakie znajdują się na Twojej liście? 

W czym pomoże Ci manager haseł

Mana­gery haseł to pro­gramy napi­sane z myślą o bez­pie­czeń­stwie danych ich użyt­kow­ni­ków. Posia­dają on funk­cjo­nal­no­ści pozwa­la­jące zarzą­dzać Two­imi danymi w spo­sób efek­tywny i ergo­no­miczny. Możesz prze­cho­wy­wać w nich doku­menty oraz dane kart kre­dy­to­wych, pozwa­lają gene­ro­wać bez­pieczne hasła i spraw­dzać jakość zabez­pie­czeń. 

Dzięki nim doce­nisz ergo­no­mię auto­ma­tycz­nego logo­wa­nia do stron, z któ­rych korzy­stasz. Powiesz, że Twoja prze­glą­darka ma taką funk­cję. Tak, ma, ale sto­pień jej zabez­pie­cze­nia jest dużo niż­szy. Możesz mieć osobne konta pry­watne i bizne­sowe, które usys­te­ma­ty­zują Twoją pracę. Wszyst­kie te funk­cje uła­twią Ci codzienne korzy­sta­nie z kom­pu­tera. Po dłuż­szym cza­sie ich użyt­ko­wa­nia trudno będzie Ci zre­zy­gno­wać z wygody, jaką ofe­rują. 

Jakie są różnice między tymi programami?

Kiedy już podej­miesz decy­zję, że chcesz lub musisz zacząć uży­wać jed­nego z nich, poznaj pod­sta­wowe róż­nice, zanim przy­stą­pisz do poszu­ki­wań tego naj­lep­szego dla sie­bie. Już na samym początku ustal, które z nich wspie­rają sys­temy ope­ra­cyjne używanych przez Ciebie urządzeń. 

Zadaj sobie pyta­nie, czy jesteś w sta­nie zapła­cić za korzy­sta­nie z takiego pro­gramu, czy roz­wa­żasz jedy­nie opcję bez­płatną. Opcje płatne dzielą się z reguły na coraz rza­dziej spo­ty­kane licen­cje doży­wot­nie – tych szu­kaj głów­nie w pro­mo­cjach – i licen­cje z płat­nymi aktu­ali­za­cjami, ale po pre­fe­ren­cyj­nej cenie, lub usługi abo­na­men­towe, płatne mie­sięcz­nie lub rocz­nie, które są obecnie najbardziej popularne. 

Pro­du­cenci ofe­rują okresy bez­płatne, możesz więc oce­nić, czy apli­ka­cja Ci się podoba. Jeśli zrezy­gnu­jesz z niej przed upły­wem okresu prób­nego, nie poniesiesz kosztów. Dostępne są też wer­sje pod­sta­wowe na ogra­ni­czoną liczbę urzą­dze­ń – za­zwy­czaj jedno – z mniej­szą liczbą dostęp­nych funk­cji lub ogra­ni­czoną liczbą kont, jakie możesz wpro­wa­dzić do ich bazy danych. 

Jeżeli nie chcesz pono­sić kosz­tów uży­wa­nia takiej apli­ka­cji, a chcesz otrzy­mać produkt kom­pletny, spójrz na Bitwar­den. Jest to jeden z pro­gra­mów, który prze­szedł audyt zewnętrzny, ofe­ruje wspar­cie dla nie­mal wszyst­kich plat­form. Za 1 dolara mie­sięcz­nie dosta­niesz m.in. dwu­stop­niowe uwie­rzy­tel­nia­nie. 

Pamiętaj o tej najważniejszej rzeczy

Pod­sta­wową zaletą pro­gramu, jakim jest mana­ger haseł, jest koniecz­ność zapa­mię­ta­nia tylko jed­nego hasła. Hasło musi być mocne, a jego siła jest mie­rzona na eta­pie two­rze­nia. Powinno dać się zapa­mię­tać, ale dla pew­no­ści zapisz je na kartce i scho­waj w szu­fla­dzie. Miej świa­domość, że możesz bez­pow­rot­nie stra­cić dostęp do swo­ich danych, jeżeli je zgu­bisz lub zapo­mnisz. Nie każdy program ofe­ruje moż­li­wość odzy­ska­nia hasła. 

No to w drogę!

Jeżeli zain­te­re­so­wał Cię ten arty­kuł i chcesz zacząć korzy­stać z mana­gera haseł, poni­żej znaj­dziesz źró­dła infor­ma­cji, które powinny pomóc Ci roz­po­cząć przy­godę z takim pro­gra­mem. Zapo­znaj się z tymi infor­ma­cjami i zde­cy­duj sam, który z tych programów jest dla Cie­bie naj­lep­szy.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*