Lodówka z kostkarką – czego potrzebujesz, żeby ją podłączyć?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Lodówka z kostkarką – czego potrzebujesz, żeby ją podłączyć?

Robisz imprezę, przy­cho­dzą goście. Pro­po­nu­jesz drinki, masz lodówkę z kost­karką, lodu masz pod dostat­kiem. Czu­jesz się jak bar­man. Tyle że Twój model nale­żało podłą­czyć do wody. No i masz pro­blem…

Zad­baj o miej­sce na Twoją lodówkę 

Lodówki wyma­ga­jące podłą­cze­nia do źró­dła wody muszą znaj­do­wać się w jego zasięgu. Dla­tego upew­nij się, że znaj­duje się wystar­cza­jąco bli­sko miej­sca, w któ­rym sta­nie sprzęt. 

Naj­lep­szym momen­tem do zna­le­zie­nia opty­mal­nego miej­sca dla takiej lodówki jest remont kuchni. Pla­nu­jąc go, roz­waż zakup takiej lodówki. Masz wów­czas więk­sze pole manewru pod­czas usta­wia­nia sprzętu kuchen­nego. 

Skąd ten lód? Z wody, oczywiście

Naj­waż­niej­sze, abyś podłą­czył lodówkę do zim­nej wody. Nie­zbędne akce­so­ria i instruk­cję znaj­dziesz przy każ­dym nowym urzą­dze­niu, jakie kupu­jesz. Możesz to zro­bić za pomocą osob­nego przy­łą­cza albo spe­cjal­nego trój­nika i wyko­rzy­stać ist­nie­jące przy­łą­cze wody do zlewu lub zmy­warki. 

Do kra­nika z wodą podłącz przej­ściówkę oraz wężyk. Ten z kolei podłącz dodat­kowo do fil­tra, o ile ma być sto­so­wany, a następ­nie do lodówki. Niek­tóre lodówki dys­po­nują fil­trem wewnętrz­nym. 

Zanim sko­rzy­stasz z kost­karki, wska­zane jest prze­płu­ka­nie insta­la­cji. Nalej parę szkla­nek wody z dys­try­bu­tora, aby pozbyć się ewen­tu­al­nych zabru­dzeń mecha­nicz­nych z wężyka, insta­la­cji i fil­tra. Woda może mieć nie­kiedy czarny kolor. Nie przej­muj się, prze­lej tyle wody, aż będzie miała natu­ral­ną barwę. 

Pamię­taj o fil­trze

Decy­du­jąc się na urzą­dze­nie z kost­karką podłą­czoną do wody, licz się rów­nież z kosz­tem wymiany fil­trów. Koszt fil­tra wymie­nia­nego w mniej wię­cej pół­rocz­nych inter­wa­łach to wyda­tek rzędu 100–150 zło­tych. Ten wyda­tek Cię omi­nie, jeżeli zdecy­du­jesz się na zakup lodówki z wbu­do­wa­nym pojem­nikiem na wodę.

Co dalej?

Jeżeli miesz­kasz w kamie­nicy, a do miesz­ka­nia wpływa nie­fil­tro­wana woda, wyko­rzy­staj prze­zro­czy­sty, bar­dzo sztywny i trwały wężyk, dzięki któ­remu łatwiej zlo­ka­li­zu­jesz ewen­tu­alny kamień. Jeśli nie możesz sko­rzy­sta­ć z nakrętki z szyb­ko­złączką, zastąp ją trój­ni­kiem z szyb­ko­złączką. Po dopro­wa­dze­niu wody do lodówki zabez­piecz wężyk, mocu­jąc go pew­nie do ściany lub podłogi. 

Bywa, że dołą­czone oprzy­rzą­do­wa­nie jest nie­zgodne z insta­la­cją (np. zbyt mała śred­nica, za krótki wężyk przy­łą­cze­niowy), w takim razie posłuż się odpo­wied­nimi przej­ściów­kami lub reduk­cjami. 

To nie milio­ne­rzy, czyli tele­fon do hydrau­lika

Kiedy nie znasz się na hydrau­lice lub po pro­stu nie lubisz maj­ster­ko­wać, zawczasu zadbaj o hydrau­lika. Pamię­taj, aby umó­wić się odpo­wied­nio wcze­śniej – pano­wie nie narze­kają na brak zle­ceń. Cena takiej usługi będzie zale­żeć od doświad­cze­nia spe­cja­li­sty, miej­sca Two­jego zamiesz­ka­nia (usługi w mie­ście są droż­sze) oraz odle­gło­ści i czasu dojazdu do Cie­bie. 

Zanim zyskasz, wiedz, co stra­cisz

Współ­cze­sna tech­no­lo­gia nie omi­nęła naszych kuchni. Pow­stały pomocne narzę­dzia, pozwa­la­jące zaosz­czę­dzić czas, dzięki któ­rym prace kuchenne stały się prost­sze. Lodówka z kost­karką, którą nie­gdyś mogłeś widzieć w ame­ry­kań­skich fil­mach, tra­fiła także do naszych miesz­kań. Jak o każde urzą­dze­nie, musisz o nią odpo­wied­nio dbać, a z tym wiążą się koszty. 

Jeżeli jesteś osobą towa­rzy­ską, a na orga­ni­zowanych imprezach pro­po­nu­jesz gościom drinki, masz dużą rodzinę albo sok z lodem Cię odświeża, taka lodówka przy­pad­nie Ci do gustu. Musisz sobie tylko zadać pyta­nie, czy koszty jej zakupu są ade­kwatne do korzy­ści, które oferuje. Oczywiście nie w każdej kuchni można takie urządzenie postawić, ale czy Twoja kuchnia jest wystarczająco duża, ocenisz już sam.

Jest alter­na­tywa

Pamię­taj, że nie każda lodówka z kost­karką wymaga podłą­cze­nia do źró­dła wody. Na rynku są dostępne lodówki bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia ich do insta­la­cji wod­nej. Musisz jed­nak pamię­tać, aby uzu­peł­niać pojem­nik z wodą samo­dziel­nie.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*