KOMPUTERY

Mana­ger haseł – pomoc­nik w zapa­mię­ty­wa­niu

0
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Manager haseł - pomocnik w zapamiętywaniu
Designed by Freepik

Dlaczego powinieneś zacząć używać managera haseł? W czym Ci pomoże? Jakie są podstawowe różnice między dostępnymi na rynku aplikacjami?

Dlaczego w ogóle potrzebujesz managera haseł?

Według FBI pro­blem prze­stęp­czo­ści inter­ne­to­wej od początku pan­de­mii wzrósł o 400 pro­cent. Więk­szość z nas wciąż nie zabez­pie­cza hasłem nawet dostępu do swo­jego kom­pu­tera. Dziś potrzeba dba­nia o swoje dane wrażliwe stała się jesz­cze bar­dziej paląca. Bądź więc świa­dom kon­se­kwen­cji, jakie wyni­kać mogą z Two­jej aktyw­no­ści w sieci i dbaj cyfrową inte­li­gen­cję. 

Choć zapi­sy­wa­nie haseł na kart­kach czy posia­da­nie przeznaczonego dla nich arku­sza w Excelu nie jest bez­pieczne, wciąż więk­szość ludzi sto­suje wła­śnie te metody ich zapa­mię­ty­wa­nia. Pro­ste hasła, któ­rych uży­wasz, można bez trudu odgad­nąć, a jeśli dodat­kowo uży­wasz ich do logo­wa­nia na więk­szo­ści swoich kont, gdy dosta­ną się w nie­po­wo­łane ręce, mogą stać się źró­dłem nie­ma­łych pro­blemów. 

Bez­piecz­nym spo­so­bem prze­cho­wy­wa­nia haseł wydaje się wła­sna pamięć. Wśród orto­dok­syj­nych użyt­kow­ni­ków inter­netu ten sposób jest uwa­żany za najlepszy. Jeżeli kie­dy­kol­wiek po powro­cie z peł­nych przy­gód waka­cji sie­dzia­łeś przed kom­pu­te­rem, sta­ra­jąc się przypomnieć hasło logowania, ta opcja z pewnością nie jest dla Ciebie… Odpowiedz sobie sam, czy zapamiętasz wszystkie hasła, jakie znajdują się na Twojej liście? 

W czym pomoże Ci manager haseł

Mana­gery haseł to pro­gramy napi­sane z myślą o bez­pie­czeń­stwie danych ich użyt­kow­ni­ków. Posia­dają on funk­cjo­nal­no­ści pozwa­la­jące zarzą­dzać Two­imi danymi w spo­sób efek­tywny i ergo­no­miczny. Możesz prze­cho­wy­wać w nich doku­menty oraz dane kart kre­dy­to­wych, pozwa­lają gene­ro­wać bez­pieczne hasła i spraw­dzać jakość zabez­pie­czeń. 

Dzięki nim doce­nisz ergo­no­mię auto­ma­tycz­nego logo­wa­nia do stron, z któ­rych korzy­stasz. Powiesz, że Twoja prze­glą­darka ma taką funk­cję. Tak, ma, ale sto­pień jej zabez­pie­cze­nia jest dużo niż­szy. Możesz mieć osobne konta pry­watne i bizne­sowe, które usys­te­ma­ty­zują Twoją pracę. Wszyst­kie te funk­cje uła­twią Ci codzienne korzy­sta­nie z kom­pu­tera. Po dłuż­szym cza­sie ich użyt­ko­wa­nia trudno będzie Ci zre­zy­gno­wać z wygody, jaką ofe­rują. 

Jakie są różnice między tymi programami?

Kiedy już podej­miesz decy­zję, że chcesz lub musisz zacząć uży­wać jed­nego z nich, poznaj pod­sta­wowe róż­nice, zanim przy­stą­pisz do poszu­ki­wań tego naj­lep­szego dla sie­bie. Już na samym początku ustal, które z nich wspie­rają sys­temy ope­ra­cyjne używanych przez Ciebie urządzeń. 

Zadaj sobie pyta­nie, czy jesteś w sta­nie zapła­cić za korzy­sta­nie z takiego pro­gramu, czy roz­wa­żasz jedy­nie opcję bez­płatną. Opcje płatne dzielą się z reguły na coraz rza­dziej spo­ty­kane licen­cje doży­wot­nie – tych szu­kaj głów­nie w pro­mo­cjach – i licen­cje z płat­nymi aktu­ali­za­cjami, ale po pre­fe­ren­cyj­nej cenie, lub usługi abo­na­men­towe, płatne mie­sięcz­nie lub rocz­nie, które są obecnie najbardziej popularne. 

Pro­du­cenci ofe­rują okresy bez­płatne, możesz więc oce­nić, czy apli­ka­cja Ci się podoba. Jeśli zrezy­gnu­jesz z niej przed upły­wem okresu prób­nego, nie poniesiesz kosztów. Dostępne są też wer­sje pod­sta­wowe na ogra­ni­czoną liczbę urzą­dze­ń – za­zwy­czaj jedno – z mniej­szą liczbą dostęp­nych funk­cji lub ogra­ni­czoną liczbą kont, jakie możesz wpro­wa­dzić do ich bazy danych. 

Jeżeli nie chcesz pono­sić kosz­tów uży­wa­nia takiej apli­ka­cji, a chcesz otrzy­mać produkt kom­pletny, spójrz na Bitwar­den. Jest to jeden z pro­gra­mów, który prze­szedł audyt zewnętrzny, ofe­ruje wspar­cie dla nie­mal wszyst­kich plat­form. Za 1 dolara mie­sięcz­nie dosta­niesz m.in. dwu­stop­niowe uwie­rzy­tel­nia­nie. 

Pamiętaj o tej najważniejszej rzeczy

Pod­sta­wową zaletą pro­gramu, jakim jest mana­ger haseł, jest koniecz­ność zapa­mię­ta­nia tylko jed­nego hasła. Hasło musi być mocne, a jego siła jest mie­rzona na eta­pie two­rze­nia. Powinno dać się zapa­mię­tać, ale dla pew­no­ści zapisz je na kartce i scho­waj w szu­fla­dzie. Miej świa­domość, że możesz bez­pow­rot­nie stra­cić dostęp do swo­ich danych, jeżeli je zgu­bisz lub zapo­mnisz. Nie każdy program ofe­ruje moż­li­wość odzy­ska­nia hasła. 

No to w drogę!

Jeżeli zain­te­re­so­wał Cię ten arty­kuł i chcesz zacząć korzy­stać z mana­gera haseł, poni­żej znaj­dziesz źró­dła infor­ma­cji, które powinny pomóc Ci roz­po­cząć przy­godę z takim pro­gra­mem. Zapo­znaj się z tymi infor­ma­cjami i zde­cy­duj sam, który z tych programów jest dla Cie­bie naj­lep­szy.

Bartosz Chmielewski
Ciekawy świata fascynuje go jego różnorodność. Wierzy, że każdy dzień jest po to, abyśmy się czegoś nauczyli. Zauważa potencjał technologii, która każdego dnia odmienia świat. Pamięta jednak, aby znaleźć czas i pobyć tylko z samym sobą, oczyścić się z natłoku informacji, jakie go na co dzień otaczają. Obserwuje rzeczywistość, a obrazy utrwala na zdjęciach zazwyczaj smartfonem. W końcu najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz zawsze przy sobie.

  Jak dbać o baterię w smartfonie?

  Poprzedni artykuł

  Wspól­nie gra­nie na kana­pie. W jakie gry możesz zagrać w lokal­nym try­bie mul­ti­player?

  Następny artykuł

  Może Ci się spodobać

  Komentarze

  Zostaw komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  More in KOMPUTERY