APLIKACJE I ROZRYWKA

Wspól­nie gra­nie na kana­pie. W jakie gry możesz zagrać w lokal­nym try­bie mul­ti­player?

0
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Wspól­nie gra­nie na kana­pie. W jakie gry możesz zagrać w lokal­nym try­bie mul­ti­player?
Designed by Freepik

Czym są gry LAN i w co grać w lokalnym trybie multiplayer? Jak zorganizować LAN party i sprawić, by granie stało się bardziej emocjonujące niż kiedykolwiek wcześniej?

Gamingowa rewolucja lat 90.

W dru­giej poło­wie lat 90. tryb lokalnego mul­ti­playera pozwo­lił na koope­ra­cję gra­czy rywa­li­zu­ją­cych na kom­pu­te­rach połą­czo­nych ze sobą sie­cią LAN (Lokal Arena Network) oraz kon­so­lach połą­czo­nych kablem. Moż­li­wość gra­nia za pomocą tego trybu prze­nio­sła rywa­li­za­cję na wyż­szy poziom. 

Triumfy świę­ciły „Call of Duty”, „Half-Life”, „Coun­ter-Strike”. W te klasyki gatunków grano w kafej­kach inter­ne­to­wych i w miejscach pracy. Po spełnieniu zawodowych obowiązków do czer­wo­no­ści rozpalał graczy „Quake”, „Doom” czy „Wol­fen­stein”. Zwolennicy konsol siedząc wygodnie na kanapie, grali w „Tek­kena”, „FIFA” czy „Gran Turi­smo”. 

Choć rywa­li­za­cja online zastąpiła tryb grania LAN, to nie został on zapomniany. Wciąż ma wielu zwolenników. LAN par­ty to im­prezy pozwalające na bliskość fizyczną z grającymi. Sprawiają, że inte­rak­cje i emo­cje towa­rzy­szące tym spo­tka­niom tworzą niezapomnianą atmosferę. Trudno ją uchwy­cić poprzez kame­rki inter­ne­to­we i słuchawki z mikrofonem. 

No dobra, ale w co grać? 

Jeżeli myślisz o spró­bo­wa­niu takiej rywa­li­za­cji, by poczuć emo­cje dru­giej osoby, sie­dzącej obok Cie­bie, to naj­lep­sze do tego będą gry typu FPP, FPS, RTS, a także tytuły spor­towe jak „FIFA”. Co prawda musisz poświę­cić czas, aby zna­leźć naprawdę dobre tytuły, ale nie zra­żaj się, atmos­fera, jaką prze­ży­jesz, jest tego warta. 

„Civi­li­za­tion IV” to naj­lep­sza turowa gra stra­te­giczna, w którą grać może jed­no­cze­śnie 6 osób. Rozwijasz cywilizację sam lub w przymierzu z innymi gra­czami albo pod­po­rząd­ko­wu­jesz sobie te, które wybrali Twoi przeciwnicy. Dłu­gość gry zależy od tak­tyki, jaką przyjmą gra­cze. Może trwać przez wiele godzin, jeżeli warun­kiem zwy­cię­stwa jest osią­gnięcie naj­wyż­szego poziomu roz­woju wg wybra­nych kry­te­riów, lub skończyć się prędko, zakoń­czona szybką wojną. 

„Mine­cra­ft” – jeden z naj­bar­dziej kaso­wych tytu­łów gier PC wszech cza­sów. Wybie­rz tryb Survi­val, a będziesz z przy­ja­ciółmi zapew­niać zasoby do budowy budyn­ków, utrzy­mywać przy życiu posta­cie, odna­jdować loka­li­za­cje i zwyciężać wro­gów. Jeżeli chcesz budować z nie­ogra­ni­czo­nymi zaso­bami i bez konieczności walki o prze­trwa­nie wybierz tryb Creative. Twoja wyobraź­nia i brak gra­wi­ta­cji pozwolą Ci realizować najśmielsze pomysły.

Czas na kla­sykę gatunku FPS – „Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Offen­sive”. Zostań ter­ro­ry­stą lub koman­do­sem, pro­wa­dź otwartą walkę, pory­waj lub odbi­jaj zakład­ni­ków, ochra­niaj strefę deto­na­cji przed podło­że­niem bomby. W grę możesz grać nawet z 32 oso­bami. Roz­grywki „CS: GO” to wciąż jeden z naj­chęt­niej oglą­da­nych e-spor­tów. 

Czym jest LAN Party i jak je zorganizować?

LAN party to po prostu spotkanie z przyjaciółmi i wspólne granie w tytuły, które wybierzecie do rozgrywki. Gra­nie w try­bie LAN wzmac­nia więzi mię­dzy ludźmi, pozwala grać z tymi, któ­rych znasz i lubisz. Warto więc przy­go­to­wać się dobrze do orga­ni­za­cji takiej imprezy. 

Dobrą zabawę i mnó­stwo emo­cji masz zagwa­ran­to­wane. Wciąż organizuje się tur­nieje gro­ma­dzące setki uczest­ni­ków i tysiące widzów. Twoje LAN party może być równie dobre, jak nie lepsze. 

Chcąc zorganizować taką imprezę, przy­go­tuj się na roz­wią­za­nie pro­ble­mów logi­stycz­nych i technicznych. Sprawdź, czy będziesz miał wystar­cza­jącą ilość miej­sca, aby pomie­ścić wszyst­kich gra­czy, czy będą mieli gdzie i na czym usiąść. Rozwiąż pro­blemy tech­niczne zwią­zane z kon­fi­gu­ra­cją har­dware i software, prze­łącz­ni­kiem sie­cio­wym, route­rem, hostem i udo­stęp­nia­niem pli­ków. Zad­baj o oka­blo­wa­nie, prze­dłu­ża­cze, listwy prze­pię­ciowe, kable Ether­netu. 

Teraz już tylko usiądź wygodnie w fotelu i uruchom ulubioną grę. 

Dobrej zabawy. 

Gry typu LAN są dostępne na kom­pu­tery PC, Mac, sys­temy Linux, kon­sole Sony PlaySta­tion i Xbox. Dostępne są również na plat­for­mie STEAM.

Bartosz Chmielewski
Ciekawy świata fascynuje go jego różnorodność. Wierzy, że każdy dzień jest po to, abyśmy się czegoś nauczyli. Zauważa potencjał technologii, która każdego dnia odmienia świat. Pamięta jednak, aby znaleźć czas i pobyć tylko z samym sobą, oczyścić się z natłoku informacji, jakie go na co dzień otaczają. Obserwuje rzeczywistość, a obrazy utrwala na zdjęciach zazwyczaj smartfonem. W końcu najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz zawsze przy sobie.

  Mana­ger haseł – pomoc­nik w zapa­mię­ty­wa­niu

  Poprzedni artykuł

  Co nowego wiosną na HBO GO?

  Następny artykuł

  Komentarze

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *