AGD

Lodówka z kostkarką – czego potrzebujesz, żeby ją podłączyć?

0
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Lodówka z kostkarką – czego potrzebujesz, żeby ją podłączyć?
Designed by Freepik

Robisz imprezę, przy­cho­dzą goście. Pro­po­nu­jesz drinki, masz lodówkę z kost­karką, lodu masz pod dostat­kiem. Czu­jesz się jak bar­man. Tyle że Twój model nale­żało podłą­czyć do wody. No i masz pro­blem…

Zad­baj o miej­sce na Twoją lodówkę 

Lodówki wyma­ga­jące podłą­cze­nia do źró­dła wody muszą znaj­do­wać się w jego zasięgu. Dla­tego upew­nij się, że znaj­duje się wystar­cza­jąco bli­sko miej­sca, w któ­rym sta­nie sprzęt. 

Naj­lep­szym momen­tem do zna­le­zie­nia opty­mal­nego miej­sca dla takiej lodówki jest remont kuchni. Pla­nu­jąc go, roz­waż zakup takiej lodówki. Masz wów­czas więk­sze pole manewru pod­czas usta­wia­nia sprzętu kuchen­nego. 

Skąd ten lód? Z wody, oczywiście

Naj­waż­niej­sze, abyś podłą­czył lodówkę do zim­nej wody. Nie­zbędne akce­so­ria i instruk­cję znaj­dziesz przy każ­dym nowym urzą­dze­niu, jakie kupu­jesz. Możesz to zro­bić za pomocą osob­nego przy­łą­cza albo spe­cjal­nego trój­nika i wyko­rzy­stać ist­nie­jące przy­łą­cze wody do zlewu lub zmy­warki. 

Do kra­nika z wodą podłącz przej­ściówkę oraz wężyk. Ten z kolei podłącz dodat­kowo do fil­tra, o ile ma być sto­so­wany, a następ­nie do lodówki. Niek­tóre lodówki dys­po­nują fil­trem wewnętrz­nym. 

Zanim sko­rzy­stasz z kost­karki, wska­zane jest prze­płu­ka­nie insta­la­cji. Nalej parę szkla­nek wody z dys­try­bu­tora, aby pozbyć się ewen­tu­al­nych zabru­dzeń mecha­nicz­nych z wężyka, insta­la­cji i fil­tra. Woda może mieć nie­kiedy czarny kolor. Nie przej­muj się, prze­lej tyle wody, aż będzie miała natu­ral­ną barwę. 

Pamię­taj o fil­trze

Decy­du­jąc się na urzą­dze­nie z kost­karką podłą­czoną do wody, licz się rów­nież z kosz­tem wymiany fil­trów. Koszt fil­tra wymie­nia­nego w mniej wię­cej pół­rocz­nych inter­wa­łach to wyda­tek rzędu 100–150 zło­tych. Ten wyda­tek Cię omi­nie, jeżeli zdecy­du­jesz się na zakup lodówki z wbu­do­wa­nym pojem­nikiem na wodę.

Co dalej?

Jeżeli miesz­kasz w kamie­nicy, a do miesz­ka­nia wpływa nie­fil­tro­wana woda, wyko­rzy­staj prze­zro­czy­sty, bar­dzo sztywny i trwały wężyk, dzięki któ­remu łatwiej zlo­ka­li­zu­jesz ewen­tu­alny kamień. Jeśli nie możesz sko­rzy­sta­ć z nakrętki z szyb­ko­złączką, zastąp ją trój­ni­kiem z szyb­ko­złączką. Po dopro­wa­dze­niu wody do lodówki zabez­piecz wężyk, mocu­jąc go pew­nie do ściany lub podłogi. 

Bywa, że dołą­czone oprzy­rzą­do­wa­nie jest nie­zgodne z insta­la­cją (np. zbyt mała śred­nica, za krótki wężyk przy­łą­cze­niowy), w takim razie posłuż się odpo­wied­nimi przej­ściów­kami lub reduk­cjami. 

To nie milio­ne­rzy, czyli tele­fon do hydrau­lika

Kiedy nie znasz się na hydrau­lice lub po pro­stu nie lubisz maj­ster­ko­wać, zawczasu zadbaj o hydrau­lika. Pamię­taj, aby umó­wić się odpo­wied­nio wcze­śniej – pano­wie nie narze­kają na brak zle­ceń. Cena takiej usługi będzie zale­żeć od doświad­cze­nia spe­cja­li­sty, miej­sca Two­jego zamiesz­ka­nia (usługi w mie­ście są droż­sze) oraz odle­gło­ści i czasu dojazdu do Cie­bie. 

Zanim zyskasz, wiedz, co stra­cisz

Współ­cze­sna tech­no­lo­gia nie omi­nęła naszych kuchni. Pow­stały pomocne narzę­dzia, pozwa­la­jące zaosz­czę­dzić czas, dzięki któ­rym prace kuchenne stały się prost­sze. Lodówka z kost­karką, którą nie­gdyś mogłeś widzieć w ame­ry­kań­skich fil­mach, tra­fiła także do naszych miesz­kań. Jak o każde urzą­dze­nie, musisz o nią odpo­wied­nio dbać, a z tym wiążą się koszty. 

Jeżeli jesteś osobą towa­rzy­ską, a na orga­ni­zowanych imprezach pro­po­nu­jesz gościom drinki, masz dużą rodzinę albo sok z lodem Cię odświeża, taka lodówka przy­pad­nie Ci do gustu. Musisz sobie tylko zadać pyta­nie, czy koszty jej zakupu są ade­kwatne do korzy­ści, które oferuje. Oczywiście nie w każdej kuchni można takie urządzenie postawić, ale czy Twoja kuchnia jest wystarczająco duża, ocenisz już sam.

Jest alter­na­tywa

Pamię­taj, że nie każda lodówka z kost­karką wymaga podłą­cze­nia do źró­dła wody. Na rynku są dostępne lodówki bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia ich do insta­la­cji wod­nej. Musisz jed­nak pamię­tać, aby uzu­peł­niać pojem­nik z wodą samo­dziel­nie.

Bartosz Chmielewski
Ciekawy świata fascynuje go jego różnorodność. Wierzy, że każdy dzień jest po to, abyśmy się czegoś nauczyli. Zauważa potencjał technologii, która każdego dnia odmienia świat. Pamięta jednak, aby znaleźć czas i pobyć tylko z samym sobą, oczyścić się z natłoku informacji, jakie go na co dzień otaczają. Obserwuje rzeczywistość, a obrazy utrwala na zdjęciach zazwyczaj smartfonem. W końcu najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz zawsze przy sobie.

  Czy można podłączyć dysk zewnętrzny do PS5?

  Poprzedni artykuł

  Jak dbać o baterię w smartfonie?

  Następny artykuł

  Komentarze

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  More in AGD